MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

 A.‘ SİPARİŞ VEREN’ ; (sözleşmede bundan sonra ” SİPARİŞ VEREN ” olarak anılacaktır)

 B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

SATICI’nın ünvanı: Doctor KLC Kimya İlaç Kozmetik Doğal Ürünler ARGE Ltd. Şti.

SATICI’nın Adresi: Esentepe Mah. Akademikyolu Sk. Teknoloji Geliştirme  Bölgeleri No 2 iç Kapı No 14 Serdivan Sakarya

SATICI’nın Mersis No’su: Bu sözleşmeyi kabul etmekle SİPARİŞ VEREN, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal / hizmet sunan veya mal / hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

TEDARİKÇİ:  Bir mal/hizmetin üreticisi, sağlayıcısı, sipariş verene tesliminin sağlamakla yükümlü kişi

WEB SİTESİ: SATICI’ya ait internet sitesini,

TARAFLAR: SATICI ve SİPARİŞ VEREN ‘i ,

SÖZLEŞME: SATICI ve SİPARİŞ VEREN arasında imzalanan bu sözleşmeyi,

3.KONU

Bu Sözleşme, SİPARİŞ VEREN‘ in, SATICI’ ya ait https://doctorklc.com.tr/ adresli WEB SİTESİ üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen mal / hizmet satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve WEB SİTESİ’ndeki ilan edilen fiyatlar satış (KDV dâhil)  fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar, mallara/hizmetlere ait özellikler, tedarikçi tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

 1. SATICI VE SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ

4.1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Doctor KLC Kimya İlaç Kozmetik Doğal Ürünler ARGE Ltd. Şti.

Adres: Esentepe Mah. Akademikyolu Sk. Teknoloji Geliştirme  Bölgeleri No 2 iç Kapı No 14 Serdivan Sakarya

Eposta: info@doctorklc.com.tr

Telefon: 0 (530) 739 5400

4.2 . SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta/kullanıcı adı:

 1. SÖZLEŞME KONUSU MAL/MALLAR/ HİZMET/ HİZMETLERE AİT BİLGİLER

5.1. Mal / Hizmetlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, ürüne özgü varsa saklama ve kullanım koşulları, yasal/ zaruri bilgilendirme ve sair) SATICI’ya ait WEBSİTESİ’nde yayınlanmaktadır.

5.2. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :


Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

* Ürün Açıklaması, Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil),Kargo Tutarı, Toplam tutar, Ödeme Şekli ve Planı, Teslimat Adresi, Teslim Edilecek kişi, Fatura Adresi, Sipariş Tarihi, Teslimat tarihi açıkça ödeme ekranında görülecektir. Bununla birlikte; tüm bu bilgiler, e-posta vasıtasıyla gönderilecektir.

5.3.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, SİPARİŞ VEREN tarafından sipariş esnasında ödenecektir.

6.FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan,Adres,TC Kimlik No/ Vergi No, Vergi Dairesi, Telefon, E-posta bilgileri SATICI ile paylaşılacak ve tedarikçiye iletilecek olup; bu bilgilere istinaden düzenlenecek olan e- fatura SİPARİŞ VEREN’ in bildirdiği e-posta adresine ve/veya matbu fatura şeklinde  sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

7.1. SİPARİŞ VEREN, SATICI’ ya ait WEB SİTESİ’nde sözleşme konusu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SİPARİŞ VEREN’ in; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini SİPARİŞ VEREN kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Sözleşme konusu her bir mal/hizmet 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile SİPARİŞ VEREN ‘ in yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak SİPARİŞ VEREN veya SİPARİŞ VEREN’ in gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde mal/hizmetin SİPARİŞ VEREN’ e ve/veya gösterdiği 3.kişilere teslim edilememesi durumunda (istisnai haller dışında), SİPARİŞ VEREN’ in sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

7.3. SATICI/ TEDARİKÇİ,  Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gerekliliklerine ve standartlara uygun, sağlam bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan SİPARİŞ VEREN’ i bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir mal/hizmet tedarik edebilir.

7.5. SATICI, sipariş konusu malın temin edilememesi veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde; sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak SİPARİŞ VEREN’ e bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli SİPARİŞ VEREN’ e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.6. SİPARİŞ VEREN, Sözleşme konusu mal/hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. SİPARİŞ VEREN, Sözleşme konusu ürünün SİPARİŞ VEREN veya SİPARİŞ VEREN’ in gösterdiği adresteki 3.kişiye tesliminden sonra SİPARİŞ VEREN ‘e ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu mal/hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ ya ödenmemesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ TESLİMİNİ İSTEDİĞİ 3.KİŞİLER Sözleşme konusu mal/hizmeti 3 gün içerisinde nakliye gideri TEDRİKÇİ’ye ait olacak şekilde TEDARİKÇİ’ye hiç kullanmadan, tam ve eksiksiz hali ve varsa tüm ekipmanları/ parçaları ile birlikte iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu mal/hizmet süresi içinde teslim edilemez ise, durumu SİPARİŞ VEREN ‘e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SİPARİŞ VEREN de siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu mal/hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. SİPARİŞ VEREN’ in kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, mal/hizmet tutarı, siparişin SİPARİŞ VEREN tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. SİPARİŞ VEREN, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından SİPARİŞ VEREN’in hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ila 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra SİPARİŞ VEREN’in hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, SİPARİŞ VEREN, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9. SATICININ, SİPARİŞ VEREN tarafından WEB SİTESİ kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla SİPARİŞ VEREN’e ulaşma hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.10. SİPARİŞ VEREN, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, SİPARİŞ VEREN ve/veya onun teslim edilmesini istediği kişiye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

7.11. SİPARİŞ VEREN ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün SİPARİŞ VEREN’ e tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini SİPARİŞ VEREN’ den talep edebilir. SİPARİŞ VEREN’in talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş durdurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7.12. SİPARİŞ VEREN, SATICI’ ya ait WEB SİTESİ’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.13. SİPARİŞ VEREN, SATICI’ ya ait WEB SİTESİ’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran SİPARİŞ VEREN’ i bağlayacaktır.

7.14. SİPARİŞ VEREN, SATICI’ ya ait WEB SİTESi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

7.15. SATICI’ya ait WEB SİTESİ üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler SİPARİŞ VEREN’e yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini ve/veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti ve sorumluluk niteliği taşımamaktadır.

7.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden SİPARİŞ VEREN bu ihlali nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın SİPARİŞ VEREN’ e karşı sözleşmeye uyulmamasından dolayı rücu etme ve tazminat talebinde bulunma hakları saklıdır.

 1. CAYMA HAKKI

8.1. SİPARİŞ VEREN; mesafeli satış sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/3.kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. SİPARİŞ VEREN, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta /e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve malın işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

 1. a) 3. kişiye veya SİPARİŞ VEREN’ e teslim edilen ürünün faturası,
 2. b) İade formu,
 3. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve SİPARİŞ VEREN’i borç altına sokan belgeleri SİPARİŞ VEREN’e ya iade etmek ve TEDARİKÇİ ise 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 5. e) SİPARİŞ VEREN, teslim aldığı malı tam ve eksiksiz haliyle teslim/ iade etmekle yükümlüdür. SİPARİŞ VEREN’in kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın/ hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa SİPARİŞ VEREN kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan SİPARİŞ VEREN sorumlu değildir. 
 6. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

SİPARİŞ VEREN’in isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, kişisel hijyenin önemli olduğu aksesuarlar, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.

Bir malın/ hizmetin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

SİPARİŞ VEREN, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini SİPARİŞ VEREN’den talep edebilir ve her koşulda SİPARİŞ VEREN’in borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, SİPARİŞ VEREN, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 1. YÜRÜRLÜK

SİPARİŞ VEREN, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede SİPARİŞ VEREN tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICIDoctor KLC Kimya İlaç Kozmetik Doğal Ürünler ARGE Ltd. Şti.

SİPARİŞ VEREN:

TARİH: